background image
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
14
Folklor
Na Spiszu
Obecnie zespół liczy 21 osób: An-
tonina Bąk, Agnieszka Juras, Elżbieta
Pietruś, Aneta Kopaczka, Zofia Rataj,
Barbara Rataj, Katarzyna Hasaj, Mał-
gorzata Molitorys, Maria Łyszczarz,
Maria Tomasz, Gabriela Juras, Pa-
weł Bednarz, Mateusz Szewczyk, Mi-
chał Tomasz, Maciej Molitorys, Ja-
kub Kuszczak, Tomasz Rataj, Marek
Radecki, Łukasz Rataj, Roman Bąk,
Grzegorz Trybuła. Grupa taneczna
może tańczyć w rytm spiskiej muzyki
dzięki kacwińskiej kapeli w składzie:
Bożena Szewczyk, Szczepan Szew-
czyk oraz Jan Pacyga, która niejedno-
krotnie odnosiła sukcesy w różnych
konkursach.
Początkowo zespół pracował nad
odnawianiem choreografii dawniej ist-
niejącej w Kacwinie grupy „Majowy
Wierch”. Członkowie spotykali się raz
w tygodniu i zawzięcie ćwiczyli układ
taneczny, który zamierzali zaprezento-
wać w grudniu kacwińskiej publiczno-
ści. Przed zbliżającym się świątecznym
terminem występów, w którym miał
odbyć się debiut grupy, młodzież pro-
siła o pomoc choreografkę poprzednie-
go zespołu panią Marię Wnęk, która
zgodziła się na współpracę z młody-
mi tancerzami. „Bystry Potok”- gdyż
taką nazwę nadano
powstałej organizacji
– otrzymał wspar-
cie także od kacwiń-
skiego proboszcza ks.
Tadeusza Majchera.
Funkcję kierownika
grupy tanecznej po-
wierzono Tomaszo-
wi Ratajowi. Pierw-
sze występy, do
których przygoto-
wywano się zaledwie
dwa miesiące, miały
miejsce zgodnie z za-
planowaną datą 26
grudnia 2010 roku
na deskach kacwiń-
skiej sceny. Gru-
pa taneczna zapre-
zentowała nie tylko
urozmaicony układ
przygotowany przez
panią Marię, ale tak-
że przedstawienie
pt.: „Polywacka” również autorstwa
pani Wnęk.
Młodzieżowy Spiski Zespół
Regionalny z Kacwina można też
było oglądać w grudniu 2011 roku
Domu Strażaka w Kacwinie w czasie
Bystry Potok
Młodzieżowy Spiski Zespół Regionalny z Kacwina powstał
końcem lata 2010 roku z inicjatywy miejscowej młodzieży.
Świątecznych Występów. Nowe tańce
grupy i przygotowane przedstawienie
pt.: „Do kumotry z radośnikiym” zgro-
madziły liczą publiczność, dodatkową
atrakcją była degustacja potraw spi-
skich przyrządzonych przez miejscowe
Koło Gospodyń Wiejskich.
Do jednego z pierwszych więk-
szych sukcesów „Bystrego Potoku” na-
leży udział w VI Międzykulturowym
Przeglądzie Folklorystycznym „Za-
głębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górni-
czej, podczas którego młodzież zdo-
była I miejsce. Zespół chętnie bierze
udział w różnego rodzaju konkursach
i festiwalach nie tylko na terenie nasze-
go regionu. W bieżącym roku, dzięki
staraniom pani Marii, grupie udało się
pojechać do Rumunii, gdzie poprowa-
dziła festiwal „Mládežnícky folklórny
Čerpotok 2012”.
Może dla innych grup obecność
w zespole to tylko taniec, dla nas –
członków zespołu – to wielka przy-
jemność, setki wspólnych wspomnień
oraz przeżywanie niezapomnianych
chwil w świetnym towarzystwie.
Agnieszka Juras,
Tomasz Rataj