background image
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
15
Problem, który obecnie zbulwerso-
wał nauczycieli i przedstawicieli Rady
Rodziców dotychczasowej Szkoły Pod-
stawowej im. bł. ks. Józefa Stanka to
„zagubienie” imienia Szkoły, która
stała się częścią Zespołu Placówek. Na
żadnej z obecnych pieczątek będących
w posiadaniu obecnego p.o. dyrektora
Zespołu Placówek – Mariusza Wojta-
sa nie znajdziemy imienia dotychcza-
sowego Patrona. Zarówno pieczątka
podłużna, jak i okrągła (przybijana np.
na świadectwa szkolne) brzmią jedna-
kowo: Zespół Placówek Oświatowych
w Łapszach Niżnych - Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum. Dlaczego na te-
renie tej samej gminy, taki sam zespół
szkół we Frydmanie ma w swej nazwie
imię patrona: Zespół Szkół we Frydma-
nie – Szkoła Podstawowa im. Bronisła-
wa Czecha i Gimnazjum a w Łapszach
imienia zabrakło ?
Znając procedurę urzędową spra-
wa mogła zostać sknocona na sa-
mym początku, a później błąd czy
niedopatrzenie było powielane przez
poszczególnych
decydentów.
Zatem po ko-
lei od po-
wstania po-
mysłu do
jego sfina-
lizowania,
mogli to
być: ówcze-
sny kierow-
nik ZEASu
gminy Łapsze
Niżne, radca praw-
ny, organ prowadzący szkoły czyli wójt,
gmina, radni gminni, których uchwa-
ły obejmują wszystkie ważne i mniej
ważne sprawy gminy, kuratorium itd.
Ostatnim ogniwem, praktycznie tyl-
ko wykonawcą uchwały, jest dyrektor,
który od sekretarza gminy otrzymuje
pieczątki do używania.
Jeszcze jako dyrektor SP im. bł.
ks. Józefa Stanka zapytałem na jed-
nym ze spotkań dyrektorów, co z imie-
niem, usłyszałem wówczas, że to okres
Bubel łapszańskiej gminy
Zagubieni Patroni szkół Łapsz i Kacwina
Od 2 kwietnia br. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Stan-
ka i Gimnazjum w Łapszach Niżnych stały się Zespołem Pla-
cówek Oświatowych w Łapszach Niżnych. Zapowiadana już
w zeszłym roku i częściowo zrealizowana wówczas, zmiana sieci
szkół w gminie Łapsze Niżne, miała być zakończona. Przy-
najmniej na razie, ponieważ koszt utrzymania naj-
mniejszych szkół w gminie przewija się czasem
jako temat kolejnej reformy gminnej oświaty.
przejściowy, że to główna, pierw-
sza pieczątka jako zespołu do wy-
miany pism urzędowych do-
tyczących
organizacji
nowej
placówki, że będą inne pieczątki…
Jak się okazało rzeczywistość jest inna,
przynajmniej na chwilę obecną. Żeby
to odkręcić trzeba by było zacząć od
n o - wego (czy raczej poprawionego)
statutu dla zespołu szkół,
który dla nowej szko-
ły czy zespołu zawsze
zatwierdza Rada
Gminy.
W po-
dobnej sytu-
acji znalazł się
Zespół Placówek
Oświatowych w Kacwi-
nie, który po połączniu
Przedszkola ze Szkołą
Podstawową „zgubił”
imię Patrona – Ojca
Świętego Jana Paw-
ła II.
Ktoś kiedyś zapy-
tał, dlaczego za niedo-
patrzenia, błędy, niewy-
wiązywanie się z umów
i deklaracji mają płacić tylko
petenci a nie urzędnicy, którzy
często pozostają bezkarni. Wystar-
czy posłuchać radio lub obejrzeć tv, aby
niestety to potwierdzić.
Jeśli już łączyć szkoły to raczej w
zespoły szkół a nie w zespoły placówek
ponieważ między szkołą a placówką
jest różnica co można znaleźć w odpo-
wiednim słowniku.
Na dowód tego, że nowe, bez
imion nazwy zespołów placówek już
funkcjonują świadczą o tym zapisy w
książce adresowej i telefonicznej, któ-
re rozprowadza po naszym terenie wy-
dawca – prywatna firma. Nie znajdzie
my tam żadnego imienia szkół podsta-
wowych funkcjonujących w zespołach
placówek oświatowych w Łapszach
Niżnych i Kacwinie.
Kolejnym przykładem będą świa-
dectwa szkolne, które przyniosą dzieci
do domów. Na pieczątce obu zespo-
łów nie znajdziemy imienia żadnego
z Błogosławionych, zasłużonych dla
Spisza, Polski i Polaków.
Julian Kowalczyk
Oświata
Na Spiszu