background image
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
16
Szkoła otrzymała tytuł Bezpiecznej
Szkoły i dyplom honorowy
Gimnazjum wykonało zadania
przewidziane regulaminem konkursu:
1.Debaty uczniowskie nt. Państwo,
prawo, społeczeństwo, obywatel , które
uświadomiły uczniom, że w życiu spo-
łecznym bardzo ważne jest rozwija-
nie postawy obywatelskiej, szacunku
dla tradycji i kultury własnego narodu,
a także dla innych kultur i tradycji.
2. Szkolny konkurs nt. Co powin-
no się zmienić w Twojej szkole, rodzinie,
otoczeniu, by poprawić relacje między
ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-ro-
dzina, koledzy w miejscu zamieszkania,
osiedlu, miejscowości), co uświadomiło
uczniom, iż mają wpływ na bezpie-
czeństwo w środowisku i otoczeniu,
w którym żyją.
W konkursie wzięło udział 40
uczniów. Uczniowie przygotowali pre-
zentacje multimedialne i plakaty.
3. Spotkanie uczniów z przedsta-
wicielami Państwowej Straży Pożarnej,
podczas którego aspirant Tomasz Za-
chwieja zaprezentował uczniom pro-
blematykę związaną z zapobieganiem
pożarom oraz zachowaniu się podczas
zagrożenia żywiołem.
Spotkanie z przedstawicielem
Służby Zdrowia w osobie szkolnej
pielęgniarki - Pani Ireny Szaluś. Mło-
dzież wysłuchała i obejrzała prezenta-
cję multimedialną związaną z zagroże-
niami zdrowia i życia czyhającymi na
nas w najbliższym otoczeniu.
4. Spektakl teatralny na temat
agresji, przemocy i wulgaryzmów wy-
stępujących wśród uczniów. Akto-
rzy tego spektaklu pokazali kilka scen
z życia młodego człowieka, które mo-
gły zawstydzać.
5. Konwersatoria na temat: Tytoń,
narkotyki, dopalacze - jak się przed tym
Gimnazjum w Łapszach Niżnych
uczestniczyło w ogólnopolskim
konkursie pod nazwą:
Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń
Konkurs przeprowadzony został w okresie od 1 października
2011 r. do 31 marca 2012 r.
bronić?
Uczniowie najbardziej byli zain-
teresowani skutkami stosowania uży-
wek. Wiele pytań dotyczyło wyjaśnień
niektórych używek przede wszyst-
kim alkoholu i dopalaczy. Zostały też
przedstawione sposoby walki z na-
łogiem oraz instytucje walczącymi
z uzależnieniem.
6. Spotkanie z aspirantem Mariu-
szem Ciesielskim z wydziału prewen-
cji z Komendy Powiatowej w Nowym
Targu na temat: . Kibole, blokersi, grupy
podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz
zagrożenie, jak się bronić przed wciągnię-
ciem do „paczki”.
Celem spotkania było uwrażli-
wienie uczniów na zagrożenia płyną-
ce z kontaktów z grupą podwórkową
oraz uświadomienie gdzie można szu-
kać pomocy w przypadku zagrożenia.
W czasie pogadanki poruszane
były tematy rozbojów w tym głównie
dokonywanych przez grupy podwór-
kowe, wybrane zagadnienia z ustawy
o imprezach masowych, pojęcia: ki-
boli, dresiarzy i blokersów, odpowie-
dzialność karna nieletnich, znieważa-
nie funkcjonariusza publicznego oraz
zagrożenia wynikające z korzystania
z Internetu jak i używek, takich jak ty-
toń, alkohol i narkotyki.
7. Lekcje wychowawcze na temat.:
Mój przyjaciel jest inwalidą” i związ-
ku z tym szereg działań, m. in:
„Świąteczna Akcja charytatywną
dla chorych dzieci naszej gminy”, któ-
rej celem była pomoc dzieciom wyma-
gającym rehabilitacji i leczenia właśnie
z terenu naszej gminy.
Akcje charytatywne we współpra-
cy z Gminnym Zrzeszeniem LZS pod-
czas rozgrywek piłkarskich na terenie
gminy. Było to prowadzenie sklepiku,
z którego zyski przekazane zostały na
rzecz potrzebujących dzieci.
Akcja charytatywna: „Szlachetna
Paczka” – uczniowie naszego gimna-
zjum przygotowali paczki dla pięciu
wielodzietnych rodzin z terenu powia-
tu nowotarskiego i województwa świę-
tokrzyskiego, wśród tych rodzin było
kilkoro dzieci niepełnosprawnych.
8. Spotkanie wszystkich klas z Pa-
nią Heleną Kałafut - kierownikiem
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łap-
szach Niżnych na temat: Nie jesteś sam.
Jak monitorować sytuację osób z oto-
czenia szkolnego lub środowiskowe-
go, które znalazły się w biedzie, cho-
robie, stanie sieroctwa społecznego lub
„eurosieroctwa”; gdzie szukać pomocy.
W trakcie spotkania gimnazjaliści po-
znali strukturę i charakter pracy ośrod-
ka. Z zainteresowaniem słuchali, jakie
formy pomocy przysługują rodzinom
i osobom potrzebującym pomocy.
9. Wszyscy uczniowie zapoznali się
na godzinach wychowawczych z tema-
tem: Przestrzeganie prawa to obowiązek
każdego, także ucznia…, z podstawami
prawa cywilnego i karnego w konwen-
cji odpowiedniej dla ich wieku, a tak-
że tematykę przestępczości nieletnich
i wykonywania kar orzeczonych przez
sądy.
10. Dzień Teatru połączony
z Dniem Wiosny.
Motywem przewodnim uro-
czystości było hasło: „Jak bronić się
przed… papierosami, alkoholem, czy
narkotykami?.”
Najmłodsi gimnazjaliści czyli
„pierwszaki” oraz klasy drugie przygo-
towały krótkie 20 minutowe spektakle
teatralne ukazujące jak bronić się przed
paleniem papierosów, używaniem al-
koholu oraz braniem narkotyków.
Klasy trzecie wykonały bardzo ory-
ginalne plakaty, które w dobitny spo-
sób ukazywały, co staje się z człowie-
kiem, który lekceważy sobie problem
spożywania narkotyków, palenia papie-
rosów czy picia alkoholu.
Cała ta akcja uświadomiła uczniom,
że priorytetem w życiu jest przede
wszystkim bezpieczeństwo, które we
współczesnej dobie jest tak bardzo za-
grożone, a które dzięki ich odpowied-
niemu zachowaniu wcale nie musi być
takie trudne.
Krystyna Lasak
Oświata
Na Spiszu