background image
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
21
Dobrze, że są wakacje i urlopy. Za-
dajmy sobie pytanie – jak je przeżyje-
my, czy to będzie prawdziwy wypo-
czynek? Czas wolny od obowiązków
zawodowych, szkolnych jest okazją
do umacniania więzi rodzinnych, to-
warzyskich, koleżeńskich, jest czasem
wychodzenia z samotności, czasem,
który możemy poświęcić innym.
Życie na wsi posiada swoją spe-
cyfikę związaną z rytmem przyrody.
Tutaj nie ma urlopów w dosłownym
tego słowa znaczeniu. Przyroda od-
mierza czas pracy i wypoczynku. Lecz
i tutaj można tak zaplanować czas
pracy, by wolne chwile były wyko-
rzystane do zasłużonego odpoczyn-
ku. Właśnie ten czas dla chrześcija-
nina może być okazją do pogłębienia
wiary w Boga. Wszyscy którzy mają
kontakt z przyrodą, ci mieszkający na
wsi jak również wypoczywający, wy-
jeżdżający na urlopy mogą podziwiać
to wszystko co Bóg stworzył. Wielkie
Jego dzieła.
Coraz częściej się zdarza, że je-
steśmy tak zabiegani, zaangażowa-
ni w pracę, że brniemy w samotność,
w oddalenie. A czas mija, słabnie mi-
łość, rozluźniają się więzi w małżeń-
stwie w rodzinie. Konsekwencją tego
jest utrata wpływu na wychowanie na-
szych własnych dzieci. Zaczyna do-
skwierać nam wewnętrzna samotność.
Czas wakacji, kiedy to nasze pociechy
są w domu jest niezaprzeczalnie jed-
nym z niewielu okresów w życiu naszej
rodziny, kiedy to możemy i powinni-
śmy zacieśnić więzi poprzez rozmowy,
bycie razem, wspólne wycieczki.
Jezus zachęca do odpoczynku,
aby nasze życie na nowo się rozpo-
częło. Musimy jednak pamiętać by
ten wolny czas zbliżył nas do Boga.
Często w okresie wakacyjnym wielu
z nas chociaż przyznaje się do Kościoła
katolickiego robi sobie wakacje również
w dziedzinie obowiązków religijnych.
Wystarczy, że w miejscowości, w której
spędzamy czas urlopu nie ma kościo-
ła „w zasięgu wzroku” to czujemy się
zwolnieni z udziału w niedzielnej Eu-
charystii. Robimy sobie nawet urlop od
porannej i wieczornej modlitwy.
Prawdziwy chrześcijanin nigdy
nie zrobi sobie urlopu i wakacji od
Boga, modlitwy i udziału w niedziel-
nej Eucharystii. Wakacje z Bogiem
można spędzić wszędzie, bowiem
Bóg jest w sercu każdego z nas. Tak
naprawdę wiele zależy od nas samych,
od naszych decyzji i wyborów. Miejmy
świadomość, że nasze dzieci kształtu-
je przede wszystkim przykład naszego
własnego życia i tego co z nim robimy,
jak je przeżywamy i wypełniamy Bo-
giem – Stwórcą wszystkiego.
Zofia Łukasz
Przedwakacyjna refleksja
To już piąte, uwieńczone sukcesem
wystąpienie ZEW-u w tym prestiżo-
wym konkursie, docenione w tym roku
w sposób wyjątkowy poprzez przyznanie
Spółce, jako jedynej spośród laureatów
wszystkich kategorii konkursowych,
Grand Prix VIII Edycji Konkursu So-
lidny Pracodawca 2011 Roku.
Koniecznie należy tutaj również
wspomnieć o indywidualnej nagrodzie,
jaką za wybitne osiągnięcia w zarządza-
niu zasobami ludzkimi oraz zaangażo-
wanie w rozwój Niedzicy, jako ogólno-
polskiej atrakcji turystycznej, odebrał
Prezes Zarządu Spółki – Pan Grzegorz
Podlewski.
Idea samego konkursu, wią-
że się z propagowaniem podmiotów
gospodarczych, charakteryzujących się
właściwą polityką zarządzania zasoba-
mi ludzkimi. Wystąpienie firmy w pro-
gramie jest potwierdzeniem prowa-
dzenia wzorowej polityki personalnej,
charakteryzującej się szczególną dbało-
ścią o zapewnienie pracownikom wła-
ściwych warunków pracy oraz możli-
wości rozwoju kariery zawodowej.
Dodatkowa nobilitacja Prezesa
Spółki za niestrudzone działania na
rzecz uatrakcyjnienia oferty turystycz-
nej Niedzicy, daje również szanse na
dostrzeżenie potencjału, jaki ukryty jest
w regionie Jeziora Czorsztyńskiego, co
zaowocować może w przyszłości jego
dalszym rozwojem, z pożytkiem dla
wszystkich mieszkańców gminy.
ZEW Niedzica S.A.
– wzór dla pracodawców
11.06.12r, podczas uroczystej gali „Solidnego Pracodawcy” w Wieliczce wśród najlepszych praco-
dawców kraju znalazła się niedzicka spółka.
ZEW Niedzica S.A. jest jednym
z największych pracodawców regionu.
Zatrudnia ponad 110 osób, w więk-
szości wysoko wykwalifikowanych in-
żynierów i specjalistów. W dobie dużej
dynamiki zatrudnienia stworzenie im
doskonałych warunków zatrudnienia
jest świadomym sposobem zarządzają-
cych Spółką na utrzymanie wysokiego
poziomu kadry pracowniczej. Sam tytuł
wpływa natomiast na zwiększenie mo-
tywacji i zaangażowania zatrudnionych,
co w rezultacie przekłada się na wysoką
jakość produktów i usług świadczonych
przez ZEW Niedzica S.A.
Prezes Zarządu
Grzegorz Podlewski
Wydarzenia
Na Spiszu