background image
„Na Spiszu” nr 3 (64) 2007 r.
40
swój obóz, z którego w XV wieku ata-
kowali i łupili okoliczne miejscowości.
Idąc w kierunku wzniesienia Cisówka
towarzyszy nam cudowny widok od po-
łudnia Spiska Magura, Tatry Wysokie
i Bielskie, a od północnej Gorce, jezioro
Czorsztyńskie z malowniczymi wido-
kami na czorsztyńską twierdzę. Droga
przez miejscowych nazywana jest pro-
fesorska, gdyż często nią spacerowali
pracownicy Stowarzyszenia Historyków
Sztuki. Z Cisówki mamy rozległą pano-
ramę na kilka pasm górskich.
Dalej szlak prowadzi w większości
przez las, jednak co chwilę pojawiają
się widoki na Tatry, Gorce oraz spiskie
miejscowości. Zejście z Żaru, najwyż-
szego szczytu w Pieninach Spiskich sta-
nowi sporą trudność, gdyż trzeba zejść
do podnóża szczytu, pod którym poło-
żona jest mała miejscowość Dursztyn.
Za nim wejdziemy do wsi po drodze
mijamy jurgowskie stajnie, czerwo-
ny szlak prowadzi przez Grandeus do
Letni przegląd folkloru na Spiszu spotkał się z życzliwym przyję-
ciem zarówno wykonawców, jak również widzów i zagościł na stałe w ka-
lendarzu spiskich imprez. Uroczyste rozpoczęcie miało miejsce w niedzie-
lę 1 lipca br. zapaleniem symbolicznego ogniska przez Wójta Gminy Pawła
Dziubana. W tym roku miejscem przeglądu „Śpiska Watra” była Polana So-
sny (naprzeciwko wyciągu narciarskiego) na trasie do przejścia graniczne-
go ze Słowacją.
Na scenie zaprezentowały się spiskie zespoły i grupy: „Ciardasie” z Czar-
nej Góry, „Czardasz” z Niedzicy, „Frydmanianie „ z Frydmana, „Grupa Spiska”
z Jurgowa, „ Trybskie dzieci” z Trybsza, „Hajduki” z Łapsz Wyżnych, „Spizocek”
z Łapszanki, „Majowy Wierch” z Kacwina, „Młodzi Dursztynianie” z Dursztyna,
„Mali Spiszacy” z Łapsz Niżnych, „Śpisoki” z Gimnazjum Łapsze Niżne, ,,Zie-
lony Jawor” z Krempach . Gościnnie wystąpili także: „Mali Sromowianie” ze
Sromowiec Wyżnych, „Maguranka” ze Spiskiej Starej Wsi (Słowacja), oraz
„Dolina Soły” z Oświęcimia prezentująca folklor lachowski.
Imprezie towarzyszyły warsztaty z zakresu przygotowania i prowadze-
nia zespołu regionalnego w dniach: 30.06.2007 r. (sobota) 2.07.2007r. (po-
niedziałek), które odbyły się w pensjonacie H.A.T.A w Niedzicy. Organizato-
rami imprezy są: Wójt Gminy Łapsze Niżne, Gminny Ośrodek Kultury, Stowa-
rzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy oraz Związek Polskiego Spisza.
Impreza współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Moderni-
zacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”
działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader +” Schemat II Pt. „ Ze Spiszem
w Świat”. Fotorelację ze Śpiskiej Watry zaprezentujemy w następnym nu-
merze naszej gazety.
red.
Łapsz Wyżnych.
Inny wariant bez szlaku idziemy
w kierunku Wichrówki i Łapsz Niżnych.
Szlakiem czerwonym można kolej-
nego dnia ruszyć z Łapsz Wyżnych przez
Pawlikowski Wierch- najwyższe osie-
dle na polskim Spiszu(1018 m.n.p.m)
do Rzepisk Bryjów Potok
Pasmo Magury Spiskiej
Kacwin- Pieskowy Wierch
(983) - Kopylec (1035) - przełęcz
nad Łapszanką (ok. 945 m) – Paw-
likowski Wierch (1018 m) - Trybsz.
Podstawowa trasa turystyczna pol-
skiej części Magury Spiskiej
Szlak niebieski rozpoczyna się
w Kacwinie, przed kościołem skręca-
my w prawo, prowadzi obok cmentarza
na którym znajduje się XVIII wieczna
kaplica pod wezwaniem św. Katarzy-
ny. Polna droga prowadzi w kierunku
Krzyżowej Góry, skąd roztacza się wi-
dok na dolinę Kacwina wzniesienia
Jędras,Majową Górę, Frankową Górę
Spisko Watra 2007 na Polanie Sosny!
oraz Gorce, Pieniny, pasmo Radziejo-
wej i Asamitki z Haligowskimi Skał-
kami po słowackiej stronie Pienin. Da-
lej szlak prowadzi lasem, gdzie turysta
może być oczarowany dziką przyrodą,
latem w wysokiej trawie można zna-
leźć maliny, a jesienią są rydze, boro-
wiki i kurki. W gęstym lesie schodzi-
my do do źródłowego odcinka doliny
Kacwińskiego Potoku, następnie pod-
chodzimy dość stromym zboczem Pie-
skowego Wierchu. Szlak omija rezerwat
Niebieskiej Doliny oraz szczyt Kopylec
(1035 m.n.p.m), prowadzi wzdłuż gra-
nicy polsko-słowackiej. Po czterech go-
dzinach marszu dochodzimy do „ Wy-
śniego Końca” Łapszanki, przy znanej
już kapliczce odpoczynek, po czym kie-
rujemy się na Pawliki, gdzie krzyżuje
się szlak niebieski z czerwonym. Podą-
żając za szlakiem niebieskim dochodzi-
my do wsi Trybsz.
Elżbieta Łukuś
