background image
39
„Na Spiszu” nr 3 (64) 2007 r.
Wakacje rozpoczęte!
Wielu mieszkańców Spisza spędzi je w rodzinnej miejscowości. Czasami nie
jesteśmy świadomi w jak urokliwym zakątku mieszkamy, na wyciągnięcie ręki
mamy kilka pasm górskich: Taty, Pieniny, Gorce i Beskid Sądecki. Wolny czas
można spędzić z rodziną na wycieczce górskiej, rowerowej lub na spacerze od-
wiedzając zabytki regionu.
Oto kilka propozycji w regionie Spisza:
Trasa rowerowa:
Kacwin- Mała Frankowa (piesze przejście graniczne ze Słowacją)-
Osturnia – Łapszanka
Wycieczka całodniowa, daje możliwość poznania ciekawej wsi Osturnii cią-
gnącej się kilka kilometrów wzdłuż potoku. Na zwiedzającym ogromne wrażenie
robi zabudowa i drewniana architektura Osturnii. We wsi znajduje się cerkiew,
mieszkańcy są wyznawcami religii greko – katolickiej.
rzystów. Kolejnym utrudnieniem są
wzniesienia, jednak wycieczka ta daje
możliwość odwiedzenia wielu miejsc
z ciekawymi zabytkami.
W Niedzicy koniecznie proponu-
ję odwiedzić perłę gotyku – kościół św.
Bartłomieja. Następnie we Frydmanie
warto zobaczyć barokowe wyposaże-
nie kościoła wraz z kaplicą Matki Bo-
żej Karmelitańskiej, gdzie znajduje się
unikatowy dwustronny ołtarz. Frydman
posiada XIX wieczne dwukondygnacyj-
ne piwnice, które służyły do przecho-
wywania węgierskiego wina. Znajdu-
ją sie na posesji prywatnej, jednak wła-
ściciele udostępniają je zainteresowa-
nym turystom
Z Frydmana kierujemy się na
Krempachy, gdzie warto zwrócić uwagę
na renesansową wieżę wraz z drewnia-
ną hurdycją (czatownią).Za wsią Nowa
Biała na łonie natury odpoczniemy na
Przełomie
Białki, odwiedzając jaskinie Ob-
łazową, w której znaleziono najstar-
szy bumerang na świecie oraz najstar-
sze kości człowieka w Polsce. W Tryb-
szu zwiedzamy drewniany kościół św.
Elżbiety,który zachwyca XVII wiecz-
ną polichromią. Na stropie znajduje się
Sąd Ostateczny z najstarszą panoramą
Pienin i Tatr. Z kolei w Łapszach Wy-
żnych możemy poznać perłę rokoka
w kościele św. Piotra i Pawła. Wjeż-
dzając do Łapsz Niżnych spotkamy się
z gotyckim kościołem pod wezwaniem
św. Kwiryna.
Trasy piesze
Spiskie Pieniny- Żar (879 mnpm)
Szlak czerwony rozpoczyna się
w okolicach zamku Dunajec w Niedzi-
cy, a dokładnie przy XVIII wiecznym
spichlerzu, w którym znajduje się eks-
pozycja kultury ludowej Spisza. Mija-
my po lewej stronie drewniany budy-
nek, dawną celnicę, obecnie pełni funk-
cje hotelu.
Można zboczyć ze szlaku, żeby od-
wiedzić cmentarz ostatnich właścicieli
zamku Salamon. Wracamy na szlak, mi-
jamy WDW i dochodzimy do pól zwa-
nych Tabor, gdzie husyci taboryci mieli
Propozycje pieszych i rowerowych wycieczek na wakacje
W pobliżu przejścia granicznego w Łapszance znajduje sie rezerwat Wielkie
Jeziora, niestety pozostał tylko ślad po jeziorach. Pośród lasu latem rośnie buj-
na trawa. Roztacza się cudowny widok na Tatry Bielskie. Na wierchu Łapszanki,
przy kapliczce Matki Częstochowskiej konieczny odpoczynek w towarzystwie
panoramy Tatr. Z Łapszanki mamy kilka wariantów można udać się przez Paw-
likowski Wierch do Rzepisk lub w kierunku Łapsz Wyżnych.
Niedzica – Czerwony Klasztor – Przełom Dunajca
Z Niedzicy udajemy się na przejście graniczne Łysa Polana nad Dunajcem
(Golymbarg), na skrzyżowaniu skręcamy w kierunku Czerwonego Klasztoru, je-
dziemy przez wsie Majery (Folwark), po lewej stronie towarzyszą nam Pieniny:
Góra Macelowa i majestatyczne Trzy Korony.
W Czerwonym Klasztorze mieści się muzeum, gdzie znajdziemy ślady obec-
ności dwóch zakonów: Kartuzów i Kamedułów. W historii tego ostatniego klasz-
toru szczególnie zapisał sie zakonnik brat Cyprian, który zajmował się zbiera-
niem ziół, lecznictwem oraz słynnym lotem na szczyt Trzech Koron a stamtąd
w kierunku Tatr. Brat Cyprian został ukarany, stoi do dziś zamieniony w Skałę
Mnicha nad Morskim Okiem.
Spragniony turysta musi odwiedzić Gospodę pod Lipami, po zaspokojeniu
pragnienia rusza wzdłuż Dunajca drogą, która została wykonana w XIX wieku.
Pokonanie Przełomu Dunajca zajmie godzinę w zależności od przystanków, gdyż
urok tego miejsca działa jak magnes, ciągle się chce tu wracać. Podczas tej wy-
cieczki można odwiedzić Szczawnicę lub Leśnicę Pienińską.
Niedzica- Falsztyn – Frydman – Krempachy -Przełom Białki- Trybsz –
Łapsze Wyżne - Łapsze Niżne
Trasa prowadzi wokół polskiego Spisza, niestety nie ma poboczy dla rowe-