background image
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
44
Górze i Jurgowie) i często zapomniane karty z dziejów na-
szej ziemi.
Pamiętajmy także o tych, którzy wsparli finansowo Wy-
dawcę. Bez ich dobrej woli, przy braku sympatii dla Podhala,
Spisza, Orawy i Czadeckiego, praca i trud Autora nie ujrza-
łaby światła dziennego. Chwalmy ich na każdy kroku dobrą
wolę i to, że pieniądze nie poszły na marne, lecz służyć będą
dobrej sprawie. Warto w dzisiejszych czasach i w kontekście
tego co się w Europie dzieje przypomnieć słowa Stefana Wy-
szyńskiego - Prymasa Tysiąclecia: „Naród bez dziejów, bez
historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez zie-
mi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie
wierzy w wielkość, i nie chce ludzi wielkich, kończy się.”
Wydanie publikacji „Zapomniane Kresy”. Spisz, Ora-
wa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895-
1925 wsparli:
- Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- Wójta Gminy Jabłonka,
- Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska,
- Wójt Gminy Łapsze Niżne,
- Wójt Gminy Lipnica Wielka,
- Tatrzański Bank Spółdzielczy w Bukowinie
Tatrzańskiej,
- Bak Spółdzielczy w Jabłonce,
- Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bed-
narskiego w Nowym Targu
- Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo
w Zakopanem,
Z udziałem Jerzego Roszkowskiego, Marka Skawińskie-
go i Jana Budza następnego dnia po promocji w „Kolibie”
miała miejsce publiczna dyskusja nad „Zapomnianymi Kre-
sami…” na falach Radia Alex. Niebawem odbędą się kolejne
promocje książki, a informacje o terminach i miejscu spo-
tkań zamieszczą lokalne media. Wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie na nie zapraszamy, bo naprawdę warto!
Jan Budz – prezes Zarządu
Głównego Związku
Polskiego Spisza
dla poznania różnorodnych działań prowadzonych przez
Polaków na tzw. „Zapomnianych Kresach” w latach 1895-
1925.
dr hab. Ewa Orlof prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Praca dr Roszkowskiego jest bardzo udaną próbą po-
łączenia mikrohistorii z zagadnieniami „wielkiej polityki”.
Skrupulatne wykorzystanie źródeł daje czytelnikowi pogląd
na sytuację społeczną i polityczną opisywanych terenów. […]
Autor rozprawy rozpoczyna swe rozważania od końca XIX
wieku (w 1895 r.), a zakończył je w 1925 r., kiedy spra-
wa przynależności Kresów Południowych została ostatecz-
nie zamknięta, w aspekcie międzynarodowym, jak również
poprzez regulacje administracyjne w odrodzonym państwie
polskim.
dr hab. Andrzej Essen
prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Autor AKS - watra.pl
Dziynkujyme!
Zarząd, członkowie i sympatycy Związku Polskiego Spi-
sza składają serdeczne podziękowanie dr Jerzemu M. Rosz-
kowskiemu za ogromny wysiłek i wytrwałość w poszuki-
waniu oraz odkrywaniu prawdy. Wielu jest ludzi oddanych
naszej góralskiej dziedzinie, ludzi popierających koleżeńskie
współdziałanie między sobą Podhalan, Orawiaków i Spi-
szaków, także z innymi regionami Polski. Ale mało kto ze
współczesnych tak mocno zaangażował się, aby piękne dzieje
tego współdziałania Polaków dla dobra Spisza, Orawy i Cza-
deckiego pokazać z dystansu, a na dodatek poprzez wielką
syntezę dokumentów, opinii i wniosków (450 stron).
Dziękujemy Bogu, że Cię zesłał do Muzeum Tatrzań-
skiego w Zakopanem. Zdaje się po to, aby sławić dobre imię
Władysława Zamoyskiego, Karola Wojtyły – bł. Ojca Świę-
tego Jana Pawła II, wielu przebywających pod Tatrami pa-
triotów polskich, i odkrywać piękne karty z dziejów Podha-
la, Spisza i Orawy. Serce rośnie Jurku, że Ty jako Człowiek
gdzieś z północnej Wielkopolski, Ceper z krwi i kości dałeś
się uwieść naszej góralskiej sprawie. Dobrze, że nam współ-
czesnym przybliżyłeś działalność ludzi niezwykłych, dzieje
ludzi Wielkich, zarówno duchem, sercem, jak i czynem.
Dej Boze, coby my to sami pojyni i nie zmarnuwali. Bóg Ci
wielgi zapłoć za tóm piyknóm robote. Radzi my z tego i pytóme,
cobyś nie ustoł przi tym pługu, ale jesce dali sioł dokumentami!
My Ci pomozyme ! Beme za Tobóm skródlić, a kieby Cie fto rusoł
- ciupagami brónić. Jakby co, i jakby kiedy – to my sóm!
Słowa podziękowania kierujemy do członków Polskie-
go Towarzystwa Historycznego na czele z Robertem Ko-
walskim - prezesem Oddziału w Nowym Targu. Dzięku-
jemy za nieoceniony wasz wysiłek jako wydawcy tej książki
i innych publikacji, życząc dalszych sukcesów w działalności
na rzecz naszej Ojcowizny. Słowa ogromnej sympatii kie-
rujemy do członków Towarzystwa Muzeum Tatrzańskie-
go, dyrekcji i pracowników Muzeum Tatrzańskiego, w któ-
rego zasobach są jakże cenne perły (także zagrody Czarnej
Historia
Na Spiszu
Autor podpisuje dedykacje uczestnikom. Wszyscy obecni otrzymali
także bezpłatnie „Antologię poezji spiskiej” jako świadectwo żywej
kultury Polskiego Spisza