background image
Na Spiszu nr 2 (83) 2012 r.
28
Na początku z koncertem wystą-
piła orkiestra dęta z Jurgowa, a potem
zespoły: „Mali Białcanie” z Białki Ta-
trzańskiej, „Ciardasie” z Czarnej Góry
– Zagóry, „Orlynta”, z Bukowiny Ta-
trzańskiej, „Zawaternik” z Leśnicy –
Gronia, „Małe Podhale”, Brzegowia-
nie” z Brzegów oraz „Podhale” grupa
spiska z Jurgowa. Wieczorem zapre-
zentował się gorąco oklaskiwany gó-
ralski kabaret „Truteń” ze Skawy.
Jak co roku Rada Gminy Buko-
wina Tatrzańska przyznała nagrodę
jaką stanowi specjalna statuetka, która
w tym roku trafiła do rąk pana Andrze-
ja Haniaczyka - długoletniego nauczy-
ciela, wychowawcy, współzałożycie-
la zespołu „Małe Podhale”, wytwórcy
słynnych trombit, pochodzącego z Jur-
gowa, przez wiele lat mieszkającego
w Jabłonce, a obecnie w Zakopanem.
Związany cała lata z Orawą z czasem
przywdział też jej strój, a zamieszkał
na Podhalu w Zakopanem wraz z żoną
„Warszawianką”, która także skutecz-
nie zaraziła się góralskim folklorem.
Tak ukształtowała się rodzinna trady-
cja, a Haniaczyków z trombitami za-
prasza się na ważne uroczystości i ni-
gdy wstydu nie przyniosą.
Andrzej Haniaczyk (Gogola, - od
Gogole) urodził się 15 listopada 1925
roku w Jurgowie jako syn Józefa Ha-
niaczyka i Anny (z domu Plucińskiej
– siostry Jana Plucińskiego). Po skoń-
czeniu szkoły w Jurgowie, uczył się
w Zakopanem rzemiosła drzewnego,
a następnie po ukończeniu kursu na-
uczycielskiego w Krakowie zajął się
z pasją pracą pedagogiczną, zwłaszcza
w Jabłonce Orawskiej, gdzie pracował
do emerytury. Drugą jego pasją była
muzyka i praca młodzieżą w zespo-
łach folklorystycznych. Sprzyjał kon-
taktom młodzieży w różnych regio-
nów góralskich, a gwara śpiew i taniec
wykonywany poprawnie zgodnie z au-
tentyczną tradycją ludową był dla nie-
go wypełnieniem patriotyzmu wobec
polskiego ludu. W rozmowie o tym
nie ukrywa jak ogromny wpływ na jego
osobowość miał Ujek - Jan Pluciński,
który wiele dobrego zrobił w obu Łap-
szach, w Brzegach i w Chochołowie.
Wręczenie statuetki przez wójta
gminy Stanisława Łukaszczyka, dy-
rektora Bukowiańskiego Domu Kul-
tury Bartka Koszarka oraz radnego
Józefa Górkę z Jurgowa jest uhonoro-
waniem wieloletniej działalności kultu-
ralnej pana Haniaczyka. Atmosfera na
scenie była niezwykła, wiele podzięko-
wań i kwiatów. Piękne chwile umilały
na dodatek dzwoniące na dzwonecz-
kach dzieci z zespołu „Małe Podha-
le” zarówno z Jabłonki jak i z Jurgowa.
Z paroma pokoleniami członków ze-
społu przemierzył zresztą pół świata.
Wzruszony pan Andrzej oświadczył ze
skromnością, że nie jest pewny czy so-
bie na to szlachetne wyróżnienie zasłu-
żył. Stwierdził, że choć na nim orawski
ubiór „ale kosule móm jurgowską, a kosu-
la jest nojblizso sercu”. Publiczność mo-
gła też usłyszeć głos trombit, na któ-
rych zagrała wielopokoleniowa rodzina
Haniaczyków.
Przez cały dzień można było po-
smakować specjałów kuchni regional-
nej i tradycyjnej, nie brakowało atrakcji
dla dzieci. W przygotowanie imprezy
oraz jej prowadzenie zaangażowani
byli mieszkańcy Jurgowa, którym do-
brze wykonali swoje obowiązki go-
spodarza, za co należą się im szczere
podziękowania.
MG
Andrzej Haniaczyk
– uhonorowany „Lindadą”
W dniu 3 maja 2012 roku w Jurgowie odbył się cykliczny X już
festyn gminny „Lindada – u zbiegu kultur”. Po uroczystej mszy
świętej w kościele parafialnym z udziałem straży pożarnych,
podczas której do jurgowskiej świątyni przekazane zostały re-
likwie św. Floriana - patrona strażaków, złożono kwiaty i zapa-
lono znicze na nowym, kamiennym nagrobku śp. Józefa Bryjki
pochodzący z Ochotnicy – tytułowego patrona imprezy.
Ludzie
Na Spiszu
Scena jurgowskiego amfiteatru – pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu statuetki „Lindady”